Köpvillkor utanför webbshop

Köpvillkor Sadlar

Allmänna villkor – Terms and Conditions

Konsumentavtal – nyproduktion

Detta avtal gäller mellan Leads Sports S.E AB (”Lead Sports”) och beställare av nyproducerad sadel (”Kunden”).

 1. Köp av nyproducerad sadel (”Sadeln”) sker antingen genom beställning av måttanpassad sadel för tillverkning eller köp av nyproducerad sadel.

 2. Vid beställning av måttanpassad sadel som ska tillverkas efter beställning förbinder sig Kunden att erlägga en deposition om 15 000 svenska kronor inkl. mervärdesskatt. Tillverkning av Sadeln startar då depositionen är Lead Sports till handa. Beräknad leveranstid för Sadeln är minst 8 – 10 veckor avseende CWD-sadel och minst 16 veckor avseende Butet-sadel. Lead Sports friskriver sig från ansvar för eventuell försening i leveransen. Slutbetalning sker vid leverans av Sadeln. Betalning ska ske enligt anvisning på faktura som ställs ut av Lead Sports.

 3. Vid kundens avbeställning av Sadeln före leverans förbehåller sig Lead Sports rätten att begära ersättning i anledning av eventuella kostnader Lead Sports orsakas på grund av påbörjad tillverkning av Sadeln.

 4. Vid köp av nyproducerad sadel ska betalning vara Lead Sports till handa före avhämtning/leverans av Sadeln om inte annat särskilt avtalats i varje enskilt fall.

 5. Avtalat pris mellan Kunden och Lead Sports gäller om inget annat särskilt avtalats i varje enskilt fall. Frakt inom Sverige tillkommer med 350 kr inkl. mervärdesskatt. Vid leverans till utlandet tillkommer frakt som fastställs i varje enskilt fall.

 6. Lead Sports ansvarar för passformen på Sadeln under tre (3) månader från fakturadatum för den faktura som ställs ut i samband med leverans. Lead Sports är behjälplig med korrigeringar av passformen vid behov. För det fall parterna kommer överens om att Sadeln ska återlämnas på grund av bristande passform förbehåller sig Lead Sports rätten att ensidigt göra en bedömning om åldersavdrag för den tid Sadeln använts. Kunden är medveten om att hela köpeskillingen i dessa fall inte återbetalas.

 7. Kunden förbinder sig att i direkt anslutning till köpet undersöka Sadeln och förvissa sig om att Sadeln är felfri. Anser Kunden att Sadeln är felaktig ska Lead Sports meddelas detta inom skälig tid från leveransen. Reklamation ska göras skriftligen till sara@leadsports.se.

 8. För det fall parterna kommer överens om att Sadeln ska returneras ska Sadeln vara Lead Sports till handa senast fem (5) arbetsdagar från parternas överenskommelse om retur. Sadeln ska vid retur återsändas i originalförpackning samt godkänt emballage. Kunden ansvarar för eventuella transportskador i returen. Kunden står för fraktkostnaden vid retur och ansvarar för Sadeln till dess att den är Lead Sports till handa. Har Sadeln beställts via Lead Sports webshop står dock Lead Sports för fraktkostnaden vid retur.

 9. Lead Sports ansvar på grund av fel är begränsat till vad som följer av dessa allmänna villkor samt konsumentköplagen (1990:932). Ytterligare rättigheter för Kunden kan dock följa av respektive tillverkares egna garantier. Lead Sports ansvarar inte för indirekta skador till följd av att Sadeln är felaktig.

 10. Lead Sports frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot Kunden i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse. Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut, pandemi eller annan omständighet utanför Lead Sports kontroll och vars menliga inverkan Lead Sports inte rimligen kunnat undanröja.

 11. Kunden samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att verkställa Lead Sports åtaganden. Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till Lead Sports att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla personuppgifter.

 12. Tvist som uppstår i anledning av avtalsrelationen mellan Kunden och Lead Sports ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande vid allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första och enda instans.

 

Konsumentavtal – begagnad sadel 

Detta avtal gäller mellan Leads Sports S.E AB (”Lead Sports”) och beställare av begagnad sadel (”Kunden”)

 1. Har Sadeln provats ut individuellt har Kunden en prövotid under fem (5) dagar från leverans. Kunden har under prövotiden rätt att ångra köpet utan krav på betalning.

 2. Har Sadeln beställts via Lead Sports webshop har Kunden rätt att prova Sadeln under fjorton (14) dagar. Kunden har under denna period rätt att ångra köpet utan krav på betalning.

 3. Kunden är medveten om att Sadeln utgör en begagnad vara som överlåts i befintligt skick samt att köpeskillingen anpassats efter Sadelns skick. Lead Sports lämnar inga garantier avseende Sadelns passform.

 4. Vid kundens avbeställning av Sadeln före leverans förbehåller sig Lead Sports rätten att begära ersättning i anledning av eventuella kostnader Lead Sports orsakas på grund av beställningen.

 5. Avtalat pris mellan Kunden och Lead Sports gäller om inget annat särskilt avtalats i varje enskilt fall. Frakt inom Sverige tillkommer med 350 kr inkl. mervärdesskatt. Vid leverans till utlandet tillkommer frakt som fastställs i varje enskilt fall.

 6. Avtalat pris mellan Kunden och Lead Sports gäller om inget annat särskilt avtalats i varje enskilt fall.

 7. Betalning sker vid leverans av Sadeln. Betalning sker enligt anvisningar på faktura som ställs ut av Lead Sports.

 8. Kunden förbinder sig att i direkt anslutning till köpet undersöka Sadeln och förvissa sig om att Sadeln är felfri. Anser Kunden att Sadeln är felaktig ska Lead Sports meddelas detta inom skälig tid från leveransen. Reklamation ska göras skriftligen till sara@leadsports.se.

 9. För det fall parterna kommer överens om att Sadeln ska returneras ska Sadeln vara Lead Sports till handa senast fem (5) arbetsdagar från parternas överenskommelse om retur. Sadeln ska vid retur återsändas i originalförpackning samt godkänt emballage. Kunden ansvarar för eventuella transportskador i returen. Vid leverans till Sverige står Lead Sports för fraktkostnaden vid retur. Har Sadeln beställts via Lead Sports webshop står Lead Sports för fraktkostnaden vid retur.

 10. Lead Sports ansvar på grund av fel i vara är begränsat till vad som följer av dessa allmänna villkor samt konsumentköplagen (1990:932) vid köp efter utprovning respektive Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vid köp i webshopen. Ytterligare rättigheter för kunden kan dock följa av respektive tillverkares egna garantier. Lead Sports har inget ansvar för indirekta skador till följd av en felaktig sadel.

 11. Lead Sports frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot Kunden i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse. Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut, pandemi eller annan omständighet utanför Lead Sports kontroll och vars menliga inverkan Lead Sports inte rimligen kunnat undanröja.

 12. Kunden samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att verkställa Lead Sports åtaganden. Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till Lead Sports att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla personuppgifter.

 13. Tvist som uppstår i anledning av avtalsrelationen mellan Kunden och Lead Sports ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande vid allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första och enda instans.

 

Avtal B2B – nyproduktion

Detta avtal gäller mellan Leads Sports S.E AB (”Lead Sports”) och beställare av nyproducerad sadel (”Kunden”)

 1. Köp av nyproducerad sadel (”Sadeln”) sker antingen genom beställning av måttanpassad sadel för tillverkning eller köp av nyproducerad sadel.

 2. Vid beställning av måttanpassad sadel som ska tillverkas efter beställning förbinder sig Kunden att erlägga en deposition om 15 000 svenska kronor inkl. mervärdesskatt. Tillverkning av Sadeln startar då depositionen är Lead Sports till handa. Beräknad leveranstid för Sadeln är minst 8 – 10 veckor avseende CWD-sadel och minst 16 veckor avseende Butet-sadel. Lead Sports friskriver sig från ansvar för eventuell försening i leveransen. Slutbetalning sker vid leverans av Sadeln. Betalning ska ske enligt anvisning på faktura som ställs ut av Lead Sports.

 3. Vid kundens avbeställning av Sadeln före leverans förbehåller sig Lead Sports rätten att begära ersättning i anledning av eventuella kostnader Lead Sports orsakats på grund av den påbörjade tillverkningen av Sadeln. Lead Sports har rätt att låta fullgöra tillverkningen och kräva full betalning för det fall avbeställningen medför en risk för att förlusten till följd av avbeställningen inte blir ersatt.

 4. Vid köp av nyproducerad sadel ska betalning vara Lead Sports till handa före avhämtning/leverans av Sadeln om inte annat särskilt avtalats i varje enskilt fall.

 5. Avtalat pris mellan Kunden och Lead Sports gäller om inget annat särskilt avtalats i varje enskilt fall. Frakt inom Sverige tillkommer med 349 kr inkl. mervärdesskatt. Vid leverans till utlandet tillkommer frakt som fastställs i varje enskilt fall.

 6. Lead Sports ansvarar för passformen på Sadeln under tre (3) månader från fakturadatum för den faktura som ställs ut i samband med leverans. Lead Sports är behjälplig med korrigeringar av passformen vid behov. För det fall parterna kommer överens om att Sadeln ska återlämnas på grund av bristande passform förbehåller sig Lead Sports rätten att ensidigt göra en bedömning om åldersavdrag för den tid Sadeln använts. Kunden är medveten om att hela köpeskillingen i dessa fall inte återbetalas.

 7. Kunden förbinder sig att i direkt anslutning till köpet undersöka Sadeln och förvissa sig om att Sadeln är felfri. Anser Kunden att Sadeln är felaktig ska Lead Sports meddelas detta omedelbart. Reklamation ska göras skriftligen till sara@leadsports.se.

 8. För det fall parterna kommer överens om att Sadeln ska returneras ska Sadeln vara Lead Sports till handa senast fem (5) arbetsdagar från parternas överenskommelse om retur. Sadeln ska vid retur återsändas i originalförpackning samt godkänt emballage. Kunden ansvarar för eventuella transportskador i returen. Kunden står för fraktkostnaden vid retur och ansvarar för Sadeln till dess att den är Lead Sports till handa. Har Sadeln beställts via Lead Sports webshop står Lead Sports för fraktkostnaden vid retur.

 9. Lead Sports ansvar på grund av fel är begränsat till vad som följer av dessa allmänna villkor. Ytterligare rättigheter för Kunden kan dock följa av respektive tillverkares egna garantier. Lead Sports ansvarar inte för indirekta skador till följd av att Sadeln är felaktig.

 10. Lead Sports frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot Kunden i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse. Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut, pandemi eller annan omständighet utanför Lead Sports kontroll och vars menliga inverkan Lead Sports inte rimligen kunnat undanröja.

 11. Kunden samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att verkställa Lead Sports åtaganden. Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till Lead Sports att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla personuppgifter.

 12. Tvist som uppstår i anledning av avtalsrelationen mellan Kunden och Lead Sports ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande vid allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första och enda instans.

 

Avtal B2B – begagnad sadel 

Detta avtal gäller mellan Leads Sports S.E AB (”Lead Sports”) och beställare av begagnad sadel (”Kunden”)

 1. Kunden har en prövotid under fem (5) dagar från leverans. Kunden har under prövotiden rätt att ångra köpet utan krav på betalning.

 2. Kunden är medveten om att Sadeln utgör en begagnad vara som överlåts i befintligt skick samt att köpeskillingen anpassats efter Sadelns skick. Lead Sports lämnar inga garantier avseende Sadelns passform.

 3. Vid kundens avbeställning av Sadeln före leverans förbehåller sig Lead Sports rätten att begära ersättning i anledning av eventuella kostnader Lead Sports orsakas på grund av beställningen.

 4. Avtalat pris mellan Kunden och Lead Sports gäller om inget annat särskilt avtalats i varje enskilt fall. Frakt inom Sverige tillkommer med 349 kr inkl. mervärdesskatt.

 5. Betalning sker vid leverans av Sadeln. Betalning sker enligt anvisningar på faktura som ställs ut av Lead Sports.

 6. Kunden förbinder sig att i direkt anslutning till köpet undersöka Sadeln och förvissa sig om att Sadeln är felfri. Anser Kunden att Sadeln är felaktig ska Lead Sports meddelas detta omedelbart. Reklamation ska göras skriftligen till sara@leadsports.se.

 7. För det fall parterna kommer överens om att Sadeln ska returneras ska Sadeln vara Lead Sports till handa senast fem (5) arbetsdagar från parternas överenskommelse om retur. Sadeln ska vid retur återsändas i originalförpackning samt godkänt emballage. Kunden ansvarar för eventuella transportskador i returen. Kunden står för fraktkostnaden vid retur och ansvarar för Sadeln till dess att den är Lead Sports till handa. Har Sadeln beställts via Lead Sports webshop står Lead Sports för fraktkostnaden vid retur.

 8. Lead Sports ansvar på grund av fel är begränsat till vad som följer av dessa allmänna villkor. Ytterligare rättigheter för Kunden kan dock följa av respektive tillverkares egna garantier. Lead Sports ansvarar inte för indirekta skador till följd av att Sadeln är felaktig.

 9. Lead Sports frånsäger sig allt ansvar för fel eller förseningar i att fullgöra sina skyldigheter gentemot Kunden i den utsträckning sådant misslyckande eller försening orsakas av en force majeure-händelse. Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, olyckshändelse, myndighetsbeslut, pandemi eller annan omständighet utanför Lead Sports kontroll och vars menliga inverkan Lead Sports inte rimligen kunnat undanröja.

 10. Kunden samtycker till insamling och hantering av sådana personuppgifter som krävs för att verkställa Lead Sports åtaganden. Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till Lead Sports att, enligt villkoren i dataskyddsförordningen, samla in, behålla och behandla personuppgifter.

 11. Tvist som uppstår i anledning av avtalsrelationen mellan Kunden och Lead Sports ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras genom förfarande vid allmän domstol, där Stockholms tingsrätt ska vara första och enda instans.